ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Tози документ съдържа Политиката за сигурност на личните данни на физически лица (“Политика”) и е неразделна част от Общите условията. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия, няма възможност да използвате Сайта: http://www.maxon.bg/ и да сключвате договори с "МАКСЪН" ЕООД. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.


Дата на актуализация: 23 май 2018


ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  Личната Ви неприкосновеност е изключително важна за нас. Тази политика за сигурност разкрива какви лични данни събираме от вас посредством съвместните ни взаимоотношения и как използваме тези данни.
  С цел предоставяне Услугите в сайта www.maxon.bg (“Сайта”) и сключване и изпълнение на договори между нас и Вас, „МАКСЪН“ ЕООД („НИЕ“), с ЕИК: 175115626 и адрес на управление: със седалище и адрес на управление: гр. София,  Ул. “Веслец” 27, обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/ „Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

  При обработването на лични данни „МАКСЪН“ ЕООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни, защото за нас сигурността на личните данни на нашите служители, клиенти и потребители на Сайта e от първостепенно значение. „МАКСЪН“ ЕООД е администратор на данни по отношение на информацията, събрана при разглеждането и използването на Сайта.

  Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани или вече сте идентифицирани. 

Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Администратор e физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

I. Категории субекти, чиито лични данни НИЕ обработваме: 

  Във връзка с предоставяне Услугите в сайта www.maxon.bg и сключване и изпълнение на договори между нас и Вас Ние обработваме информация относно следните Субекти на данни:

 • физически лица, ползватели на Сайта без регистрация.
 • физически лица, ползватели на Сайта с регистрация.
 • физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали или друга кореспонденция към „МАКСЪН“ ЕООД.
 • физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали или друга кореспонденция, отправена към „МАКСЪН“ ЕООД.
 • физически лица, с които Ние сключваме договори – наши служители, клиенти, партньори и др.

II.  Лични данни, които обработваме:

 1. Които Вие предоставяте:

  Невъзможно е да предоставяме Услуги в сайта www.maxon.bg и да сключваме и изпълняваме трудови договори между нас и Вас, ако не ни предоставите информация. В тази връзка изискваме определена информация от Ваша страна. Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите на сайта и дали да сключите договор с нас. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея  и/или да сключим съответния договор. Това са следните доста простички неща:

 • Име и фамилия, 
 • телефон, 
 • имейл адрес, 
 • парола за сайта,
 • Ваше качество – собственик на имот/агенция за недвижими имоти и др. 

Кореспонденция, жалби и сигнали

  На следващо място с цел отговор на запитвания и искания, отправени в комуникация към „МАКСЪН“ ЕООД, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на „МАКСЪН“ ЕООД, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. 

Предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Общия регламент относно защита на данните.

На основание Вашето изрично съгласие „МАКСЪН“ ЕООД може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответната електронна форма, добавите предпочитания, настройки и др. с цел още по-ползотворно използване на нашите Услуги.

  В допълнение, Ние събираме информация от вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате за нашите услуги, предоставяни на Сайта. Тази информация може да включва IP адрес, използвания от Вас браузър и настройките ви за език, дата и час. Също така има ситуации, в които ние получаваме информация от други наши партньори или автоматично събираме друга информация.

Бързите линкове за повтаряне на предишни търсения Ви дават възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. При ползване на Сайта във Вашия браузър се съхранява бисквита със случайно генериран номер, даващ възможност на Сайта да Ви покаже бързи линкове за повтаряне на предишни търсения. 

В Сайта се използват логове със следните цели:

• За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми.

• За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия.

• За развитие и подобряване на Услугите в Сайта.

• За измерване на посещаемостта на Сайта.

III. С какви цели обработваме Вашите лични данни: 

  Най-общо казано обработваме Вашите лични данни с цел предоставяне на Услугите на Сайта и изпълнение на догори, сключени между нас и Вас. Също така, ние използваме Вашите лични данни за връзка с Вас и за да Ви информиране за новите ни предложения и специални оферти, както и други услуги, които смятаме, че ще са във Ваш интерес.

  „МАКСЪН“ ЕООД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат свързани със:

• сключване и изпълнение на договори за между Вас и „МАКСЪН“ ЕООД.

• предоставяне на услугите на Сайта.

• защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на услугите на Сайта, трети лица и „МАКСЪН“ ЕООД.

• изпълнение на законови задължения на „МАКСЪН“ ЕООД.

• информирането Ви за новите ни предложения и специални оферти, за които желаете да Ви изпращаме информация по електронна поща, поща, мобилен телефон и / или чрез други дигитални средства, включително чрез социални медийни платформи.

• регистрацията Ви на уебсайта или приложението, като в този случай Ние ще използваме вашата лична информация и за да поддържате и актуализирате профила си.

• администрирането на уебсайта.

• анализиране и подобряване на използването на нашия уебсайт.

• измерване и анализиране на нашата реклама.

• поддържане на уебсайта, приложението и мрежата ни сигурни и безопасни.

Нашият легитимен интерес от обработката на Вашите лични данни е породен от необходимостта да бъде осигурена защитата и опазването на законните интересите на „МАКСЪН“ ЕООД и/или трети лица, което е свързано с: 

• осигуряване на нормалното използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.

• откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на предназначението на Сайта.

• осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с използването на услугите на Сайта и изпълнение на сключените договори с Вас.

• приемане и обработване на получени запитвания, искания и друга кореспонденция;

• осъществяване и закрила на правата и законните интереси на „МАКСЪН“ ЕООД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

  Нашите законови задължения включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на задължения предвидени в Регламента за защита на личните данни, свързани с уведомяването Ви за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. подобни. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

  Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

  Ние обработваме анонимизирани данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например, за да представим движение на големи групи хора. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

IV. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

  „МАКСЪН“ ЕООД прилага генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за изпълнение на сключените с Вас договори, за предоставяне на Услугите на Сайта и за подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Типове данни

Период на съхранение

Пояснения

Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес, телефон) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час, IP адрес)

За целия период на поддържане на Вашия профил в Сайта и до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията

Данните Ви идентифицират като конкретен потребител в Сайта. 

Данни на наши служители, фигуриращи във ведомости за заплати

50 г. след прекратяване на трудовия им договор

Изискване на чл.42 от Закона за счетоводството.

Данни за информирането Ви за новите ни предложения и специални оферти (имейл адрес, критерии)

Съхраняват се докато е активен профила Ви, а за потребители без профил – докато не поискат прекратяване на изпращането на такава информация.

Сайтът дава възможност да се изпращаме на Вашия имейл адрес известия за нови обяви, публикувани в Сайта, подходящи за Вашите интереси. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате такава информация, а ако вече сте предоставили Ваш имейл, само следва да потвърдите, че желаете да получавате такава информация. Може по всяко време да се откажете от желанието си да получавате такава информация от Нас.

Бързи търсения

До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви,

Тази опция Ви дава възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. 

Настройки

До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви. В случай че се съхраняват в бисквита, до 6 /шест/ месеца от последното ползване

В тази категория попадат настройки като избор на език и др. под.

Запитвания , искания и всякаква кореспонденция, вкл. входящи телефонни обаждания.

Кореспонденцията се съхранява за срок до 5 /пет/ години. 
С цел подсигуряване надеждността на услугата, входящи телефонни разговори се съхраняват за срок до 3 /три/ месеца. За регистрирани потребители тези данни се съхраняват до прекратяване на регистрацията, освен ако не преценим, че не е необходимо.

С цел по-добра комуникация с Вас, Ние съхраняваме и обработваме данните, постъпили чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на „МАКСЪН“ ЕООД, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, както и резултата от това обработване. 

Бисквити

До 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите

За описание на използваните бисквити виж „Политика за използване на Бисквити”


В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

V. Споделяме ли Вашите лични данни с трети страни?

  „МАКСЪН“ ЕООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика и предвидените в закона случаи. За предоставяне на най-добрите условия по договорите с нашите партньори, Ние предоставяме Ваши лични данни на:

 • компетентен държавен или съдебен орган, ако това бъде поискано по надлежен начин.
 • наши клиенти и други потребители на Сайта.
 • нашите служители и професионални съветници.
 • лица, за които имаме Вашето изрично съгласие да предоставяме на личните Ви данни.
 • трети лица с оглед защитата на права и законни интереси на „МАКСЪН“ ЕООД и/или други потребители на Сайта
 • нашите рекламодатели от трети страни 
 • доставчици на търсачки и уеб анализи

  При работата си с посочените по-горе категории лица, на които предоставяме Вашите лични данни, НИЕ изискваме от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящата Политика.

  В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

  Следва да имате предвид, че ако ни поискат от полицията или от друг регулаторен или държавен орган, който разследва предполагаеми незаконни дейности, предоставяне на  личната Ви информация или друга информация, която получим за Вас, имаме право да го направим.

  Нашият уеб сайт и приложението съдържа и връзки към и от уебсайтовете на трети страни – Facebook, Google +, Twitter. Ако следвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност или отговорност за тези правила. Моля, проверете тези правила, преди да изпратите информация на тези уебсайтове.

  Информацията, която събираме от вас, може да бъде прехвърлена и съхранявана извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП"). Може да се обработва и от персонал, работещ извън ЕИП, който работи за нас или за един от нашите доставчици. В този случай, законите на третата страна за защита на данните ще бъдат одобрени като адекватни от Европейската комисия или ще бъдат приложени други приложими гаранции.

VI. Вашите права по отношение на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните Вие разполагате със следните права, които може да упражните чрез изпращане на електронно съобщение на адрес: office.sf@maxon.bg с приложена молба в този смисъл:

 • Право на информираност.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с обработването на Вашите лични данни.

 • Право на достъп. 

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно начина на обработването им и правата Ви във връзка с това. 

 • Право на коригиране. 

Вие имате право да коригирате и допълвате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни. 

 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“). 

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

 • Закриване на акаунт.

В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко време, чрез подаване на молба.

След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват, като се спазват правилата, уредени в раздел „Колко дълго съхраняваме информацията Ви?“ от настоящата Политика.

 • Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.

Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

 • Право за уведомяване на трети лица. 

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратора на Вашите лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

 • Право на преносимост на данните. 

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, в случай че обработването е основано на съгласие или договорно задължение или обработването се извършва по автоматизиран начин. 

Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Сайта данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

 • Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория. 

 • Право на оттегляне на съгласие. 

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си, което сте дали във връзка с обработването на лични данни на основание - Вашето съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

При услуги като изпращането на имейли до Вас с наши предложения и оферти, което става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на това (оттегляне на съгласието).

 • Право на възражение. 

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

 • Право на жалба до надзорен орган. 

Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

  В случай че упражнявате тези права явно неоснователно или прекомерно, по-специално поради своята повторяемост, „МАКСЪН“ ЕООД си запазва правото да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откаже да предприеме действия по искането.

VII. Точност на информацитята

„МАКСЪН“ ЕООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.


VIII. Как защитаваме Вашите лични данни

С оглед осигуряване на възможно най-добра защита на данните на компанията и своите служители, клиенти и потребители на Сайта, Ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Общия регламент относно защита на данните и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Компанията е приела необходимите правила и процедури, свързани със законосъобразното обработване на Вашите лични данни, вкл. План за действие при нарушение на сигурността на данните, установила е структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, които подпомагат процесите по законосъобразно обработване, опазване и обезпечаване на сигурността на Вашите данни.

За максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др. 

IX. Политика за използване на „бисквитки“ 

Като неразделна част от настоящата Политика за сигурност на личните данни на физическите лица „МАКСЪН“ ЕООД е приело и Политика за използване на „бисквитки“. 

X.Контакти

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към „МАКСЪН“ ЕООД:

 • Адрес за кореспонденция: гр. София,  Ул. “Веслец” 27
 • Имейл: office.sf@maxon.bg
 • Тел.: 028688776
 • Красимира Семова